počet položiek: 0 0,00 €

Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

 • RTEmultimedia s.r.o.
 • IČ:05776767
 • DIČ:CZ05776767
 • se sídlem:Konstantinova 1483/24, Praha Chodov, 149 00
 • zapsané u Městský soud v Praze,, vložka C 270575.                
 • kontaktní údaje:
 • email:info@MobilySkalka.sk
 • telefon: +420 228 224 462 Po-Pá (9:00 - 19:00 hod.)
 • www.MobilySkalka.sk

(ďalej len "predávajúci")

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na internetovej adrese MobilySkalka.sk (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskem jazyku.

 

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď sa tovar dodáva v rámci Českej republiky.

4. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby

 • 2. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:

  prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

  3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Kúpiť. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za zmluvu. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho. / Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sa pripoja platné obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, predávajúci zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu predávajúci neoznámi prijatie objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny Tovaru v Internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Účet zákazníka

1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu si kupujúci môže objednať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2401175468 vedený vo fio banke
bezhotovostnou platobnou kartou,
bezhotovostný prevod na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
dobierka pri dodaní tovaru,
v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v predajni,
v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere na predajnom mieste.
2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb[S16].

5. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar sa dodá kupujúcemu:

na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
prostredníctvom expedičného úradu na adresu expedičného úradu určenú kupujúcim,
osobným odberom v priestoroch predávajúceho
9. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

12. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodanému tovaru.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na doručenie, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy
(1) Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní.

od dátumu prijatia tovaru,
odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí
odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
(3) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

poskytuje